Maltretowanie w Domach Opieki

Czy Ty albo bliska Ci osoba jest ofiarą maltretowania czy zaniedbywania w Domu Opieki?

nursing-home-abuseCzasem sytuacja wymaga umieszczenia starszych krewnych lub przyjaciół w domach opieki lub innych placówkach zapewniających odpowiednią opiekę dla osób starszych. Może to dotyczyć rodzica, dziadka, babci, współmałżonka, innego bliskiego krewnego czy przyjaciela. Wraz z osiągnięciem wieku zaawansowanego czasami wymagamy takiego rodzaju pomocy w codziennym funkcjonowaniu, jakiego członkowie rodziny lub inni bliscy nie są w stanie nam zabezpieczyć. Przyczyny mogą być różnorodne: specjalne potrzeby dotyczące sprzętu medycznego, posiadanie wiedzy specjalistycznej, członkowie rodziny lub przyjaciele nie dysponują dostateczną ilością czasu, aby w pełni sprostać wymaganiom właściwej opieki potrzebnej osobie starszej. Niezależnie od przyczyny, coraz częściej zainteresowani i potrzebujący specjalistycznej dbałości zwracają się do domów opieki, centrów dla seniorów lub placówek wyspecjalizowanych w pomocy dla niepełnosprawnych, w celu uzyskania takich warunków, które umożliwią im funkcjonowanie i egzystencję na odpowiednim poziomie, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i potrzebami.

Mówimy po Polsku (855) 997-2354 / (312) 241-1645

W sytuacji, gdy większość ludzi podejmuje odpowiednie kroki, aby wybrać najwłaściwszą placówkę, która będzie spełniała nie tylko ich indywidualne oczekiwania, ale również zapewni im podstawowe standardy opieki i usług, smutną rzeczywistością jest, że w domach opieki zdarza się maltretowanie i zaniedbywanie ich mieszkańców, nawet jeśli te miejsca wydają się idealne. Poniżej podajemy niektóre z przykładów krzywdzenia lub zaniedbywania w domach opieki:
 • Odleżyny
 • Odwodnienie i niedożywienie
 • Fizyczne i seksualne krzywdy
 • Obrażenia spowodowane upadkiem (przykład - z powodu upuszczenia przez personel)
 • Posocznica (sepsa)
 • Poparzenia - z powodu palenia paierosów lub kąpieli
 • Poręcze przy łóżkach - obrażenia lub śmierć
 • Infekcje spowodowane zaniedbaniami personelu
 • Błędy związane z lekarstwami
 • Błędy medyczne
 • Napaść współmieszkańców lub personelu
Smutną rzeczywistością jest, że starsze osoby w domach opieki z reguły nie są zdolne do obrony czy ochrony samych siebie przed wieloma z tego typu ataków czy zaniedbań. Brakuje im nie tylko siły fizycznej, ale w wielu sytuacjach czują się one wyizolowane albo samotne, uważając, że nikt nie dba o to, co się z nimi stanie i poddają się przemocy z powodu poczucia beznadziei, bezbronności i bezradności. Kancelaria Adwokacka Abels & Annes pragnie, aby ci poszkodowani wiedzieli, że nasi prawnicy będą ich bronić oraz chronić przestrzegania ich praw. Nasi prawnicy zajmujący się krzywdzeniem osób starszych działający w Chicago są nie tylko przygotowani do walki o sprawiedliwość i należne tym osobom odszkodowania, ale również do egzekwowania obowiązującego prawa przeciwdziałającemu krzywdzeniu osób starszych, aby inni nie byli podobnie prześladowani.

Niestety krzywdzenie w domach opieki jest zbyt częste, mimo istniejącego prawa, które ma temu zapobiegać i chronić mieszkańców tych placówek.

W roku 2010 w stanie Illinois było 787 domów opieki posiadających atest z ponad 100 000 łóżek dla starszych osób, które z różnych przyczyn nie były w stanie mieszkać same. Większość domów opieki korzysta z programów Medicare i Medicaid, które zwracają im, chociaż częściowo, koszty ponoszone na opiekę nad osobami starszymi. W skali kraju ponad 58 miliardów dolarów z tych programów federalnych i stanowych jest przekazywanych domom opieki. Agencje stanowe są odpowiedzialne za to, że domy opieki spełniają stanowe i federalne kryteria opieki ustanowione jako warunek wstępny do uzyskiwania tych funduszy, a lekceważenie tych kryteriów może spowodować kary pieniężne, inne akcje te kryteria egzekwujące, a w sytuacjach ekstremalnych - zakończenie przekazywania tym instytucjom pieniędzy z wymienionych programów. W Illinois odpowiedzialny za regulacje w domach opieki jest Department of Public Health przeprowadzający co 15 miesięcy badania jednostek posiadających atest, aby sprawdzić czy spełniają one wymagane standardy. Ta agencja jest również odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń rozpatrujących skargi, a gdy to konieczne, za działania korygujące, włącznie z postępowaniem kryminalnym wobec pracowników, którzy krzywdzą lub zaniedbują swoich podopiecznych. W stanie Illinois uchwalono prawo, Elder Abuse and Neglect Act, na mocy którego niektóre osoby - obejmuje to pracowników opieki społecznej, stróżów prawa, personelu medycznego - muszą zgłaszać wypadki przemocy lub zaniedbań wobec osób starszych. To prawo chroni również przed akcjami odwetowymi osoby informujące o wystąpieniu przemocy. Ustawa ta czyni bezprawnym zachowanie, gdy powodowane jest „jakiekolwiek fizyczne, psychiczne czy seksualne obrażenie wobec osoby podatnej na takie działania (osoba w wieku 60 lat lub starsza), włączając w to wykorzystywanie zasobów finansowych takiej osoby”, (krzywda), ale również czyni sprzecznym z prawem, sytuację, gdy osoby mające obowiązek dbania o starszą osobę, nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec takiej „kwalifikującej się osoby dorosłej - czy to świadomie czy nierozmyślnie – w zapewnieniu tej osobie tego, co niezbędne do życia, włącznie z pożywieniem, ubraniem, schronieniem i opieką zdrowotną” (zaniedbanie). Niezależnie od tych prawnych standardów i zabezpieczeń, wyrządzanie krzywdy i zaniedbywanie w domach opieki są częstsze niż można to sobie wyobrazić. Z danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł, włącznie z National Center for Health Statistics i National Center on Elder Abuse, wynika, że na około 1, 4 miliona mieszkańców domów opieki w Stanach Zjednoczonych, tylko 1 na 14 przypadków zadawania krzywdy jest w ogóle zgłaszany odpowiednim władzom. Mimo faktu, że wyrządzanie krzywd i zaniedbania nie są zgłaszane lub ich liczby są zaniżane, ponad 20 000 skarg na zadawanie krzywdy, wykorzystywanie i jaskrawe zaniedbania w domach opieki jest corocznie rejestrowanych. Wielu organów instytucji porządkowych również utrzymuje, że pomimo wzrostu liczby odnotowywanych sytuacji z zadawaniem krzywdy i zaniedbywaniem, które urastają do rangi przestępstw kryminalnych, rzadko te agencje są informowane o zaistniałych incydentach. Co więcej, nawet gdy są one zawiadamiane o tych sytuacjach, zwykle ma to miejsce długo po tym, jak taka sytuacja miała miejsce i albo sama placówka albo stanowi inspektorzy już się zajęli daną sprawą w sposób „administracyjny”, stawiając organy porządkowe w sytuacji, gdy nie mogą zebrać odpowiedniej i aktualnej ewidencji, ani nie mogą rozpocząć dochodzenia. Najbardziej tragiczne jest to, że w większości wypadków zadawania krzywdy, mniejszej lub większej, wyrządzone zło w żaden sposób nie jest wynagrodzone.

Kancelaria Adwokacka Abels & Annes zajmująca się maltretowaniem starszych osób może pomóc Tobie albo Twoim bliskim jako pokrzywdzonym albo zaniedbanym w domu opieki.

Mieszkańcy domów opieki i ich rodziny wpłacają ponad 34 miliardy dolarów co roku na rzecz tych placówek, podatnicy zaś 58 miliardów poprzez programy Medicaid i Medicare. Mimo to prawie 90% wszystkich domów opieki w Stanach Zjednoczonych nie ma wystarczającej ilości personelu, aby zapewnić odpowiednią opiekę swoim mieszkańcom. W tym samym czasie - zgodnie z danymi przygotowanymi przez Families for Better Care - prezesi zarządów ogromnych i dochodowych przedsiębiorstw kierujących domami opieki przyznają sobie pensje przekraczające milion dolarów rocznie, a same przedsiębiorstwa odnotowały ogromny wzrost dochodów w roku 2012, mimo przeciętnego wzrotu w innych dziedzinach gospodarki. W rzeczywistości pensje prezesów tych przedsiębiorstw wzrosły o 15% w 2012 roku, gdy prawie żaden inny sektor gospodarki nie doświadczył takiego wzrostu. W tym samym okresie czasu o 16% zmalała proporcja między ilością pomocy pielęgniarskich w stosunku do pacjenta w przeliczeniu na dzień w całym kraju we wszystkich domach opieki. To jest karygodne! I jest coraz bardziej oczywiste, że nikt nie może polegać na domach opieki, aby się same zdyscyplinowały lub na stanowych prawodawcach i stróżach porządku, aby naprawili istniejące zło. Kiedy najbardziej podatni spośród naszych starzejących się obywateli stają się ofiarami przemocy czy zaniedbań, my wszyscy ponosimy klęskę. I nie jest to tylko strata życia czy jakości życia, ale również straty ponoszone w funduszach trwonionych na biurokratów czy na ludzi zajmujących wysoko opłacane kierownicze stanowiska, raczej niż na zapewnienie właściwej opieki osobom jej potrzebującym. Wcześniej czy później wszyscy możemy znaleźć się w takim samym, trudnym do obrony położeniu, jeśli nie zrobimy czegoś, co położy temu kres. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes zajmujący się przemocą wobec starszych uważają, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę starszych przed złym traktowaniem. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest pewność, że ci którzy krzywdzą lub zaniedbują starszych w instytucjach, które są powołane do opieki nad nimi, odpowiedzą za wyrządzanie zła swoim podopiecznym. Prawa dotyczące zadawania krzywdy lub zaniedbywania starszych istnieją w celu ochrony tych osób, a my powinniśmy być pewni, że te prawa są wprowadzane w życie i przestrzegane z całą stanowczością oraz, że te instytucje zdają sobie sprawę, że nie ujdzie im płazem niewłaściwe traktowanie i krzywdzenie starszych. Jeżeli znasz osobę przebywającą w domu opieki w metropolii chicagowskiej i widzisz oznaki lub symptomy maltretowania czy zaniedbania, lub podejrzewasz, że maltretowanie albo zaniedbywanie może mieć miejsce w tych placówkach, skontaktuj się z prawnikiem zajmującym się domami opieki w Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes, aby znaleźć możliwość pomocy. Mamy rozległe doświadczenie w zajmowaniu się sprawami przestrzegania prawa wobec osób starszych i jesteśmy przygotowani do badania zarzutów dotyczących maltretowania i dochodzenia do prawdy wraz z udzieleniem pomocy w postępowaniu sądowym, jeśli to będzie konieczne. Pamiętaj, że nie pobieramy żadnych opłat tak długo, aż nie osiągniemy zadowalających rezultatów i odszkodowania dla naszego klienta. Zadzwoń do nas dzisiaj pod bezpłatny numer (855) 997-2354 lub lokalnie pod (312) 241-1645.